Regulaminy

REGULAMIN LODOWISKA "BIAŁKA LODOWISKA"

 1. Lodowisko jest własnością firmy POPOLO Białka Tatrzańska ul Środkowa 183
 2. Lodowisko jest czynne w dni powszednie oraz w weekendy w godzinach: 10:00-20:00
 3. Przerwy techniczne na odbudowę lodu
  Obsługa lodowiska decyduje o czasie na przerwę techniczną , informacja o tym jest wywieszana w kasie lodowiska (przerwa techniczna trwa ok 10 min).
  Podczas przerwy technicznej można przejść na małe lodowisko (lodowisko pod namiotem) i po jej zakończeniu wejść z powrotem na główne lodowisko. Czas przerwy technicznej będzie automatycznie doliczany do biletu osób korzystających w tym czasie z lodowiska.
  O ilości i czasie trwania przerw technicznych decyduje obsługa lodowiska.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 6. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów będących w łyżwach.
 7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom oraz młodzieży do lat 16.
 8. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
 9. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
 10. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 11. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  1. używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  2. siadania na bandach okalających lodowisko,
  3. rzucania śniegiem,
  4. jazdy z dziećmi na rękach,
  5. wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia na taflę lodowiska,
  6. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  7. niszczenia sprzętu i urządzeń, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.
 13. Za rzeczy pozostawione na lodowisku administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 14. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 15. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na taflę - o dowolnej porze podczas trwania ślizgawki.
 16. W czasie przerw technicznych wszyscy zobowiązani są opuścić lodowisko.
 17. Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 18. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 19. Wszelkie prośby oraz sugestię prosimy kierować do obsługi lodowiska.
 20. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na lodowisku należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej.
 21. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do biura firmy POPOLO 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 183. Tel: 729 960 903


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW na lodowisku "BIAŁKA LODOWISKA" w Białce Tatrzańskiej

 1. Wypożyczenie łyżew – cennik: 1,5 godziny – 10 zł. Łyżwy wypożyczane są na co najmniej 1,5 godziny. Po przekroczeniu łącznego czasu wypożyczenia 90 min. doliczana jest dopłata za kolejne 1,5 godziny – 10 zł.
 2. Łyżwy wypożycza się po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł za parę łyżew lub na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, legitymacja szkolna, paszport) .
 3. Na jeden dokument można wypożyczyć maksymalnie dwie pary łyżew.
 4. Wypożyczenie łyżew rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty.
 5. Oczyszczone łyżwy należy oddać do pomieszczenia wypożyczalni i poczekać na zwrot dokumentu lub gotówki.
 6. Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerwy technicznej.
 7. W wypożyczonych łyżwach należy chodzić wyłącznie po gumach. Zabrania się chodzenia w łyżwach wypożyczonych po betonie, chodniku oraz innym niezabezpieczonym gumami podłożu. Osoba chodząca po niezabezpieczonym gumami podłożu w wypożyczonych łyżwach, zobowiązana jest do opłacenia ostrzenia łyżew, w kwocie równej 10 zł/para.
 8. Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
 9. Zaraz po wypożyczeniu łyżew należy sprawdzić ich stan techniczny. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni.
 10. Za sprzęt wypożyczony odpowiada osoba wypożyczająca.
 11. Cena za ostrzenie łyżew 20 zł/para. Ostrzenie "od ręki" odbywa się wyłącznie po obsłużeniu klientów wypożyczających łyżwy.


Regulamin korzystania z płatnych szafek depozytowych na lodowisku "BIAŁKA LODOWISKA" w Białce Tatrzańskiej

 1. Na czas korzystania z usług lodowiska zaleca się pozostawienie rzeczy w szafkach depozytowych znajdujących się na obiektach ośrodka.
 2. Przechowywanie rzeczy jest płatne i wynosi 2 zł, jest to opłata jednorazowa nie podlegająca zwrotowi.
 3. Szafka depozytowa ma wymiary: wysokość 30 x szerokość 30 x głębokość 45.
 4. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki depozytowej nie mogą być przechowywane.
 5. Rzeczy przechowywane w depozycie zabezpieczone zostają przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
 6. Szafka depozytowa wyposażona jest w automat wrzutowy oraz w kluczyk.
 7. W przypadku zagubienia kluczyka następuje procedura komisyjnego otwierania szafki depozytowej przez Kierownika Kas lub upoważnionego pracownika. Rzeczy przechowywane w depozycie mogą być wydane jedynie osobie składającej depozyt na podstawie nagrania z monitoringu.
 8. Zakazuje się pozostawiania w szafkach depozytowych przedmiotów niebezpiecznych oraz innych, których posiadanie, wnoszenie na teren lub przechowywanie jest zabronione (m. in. środki odurzające, broń palna, materiały łatwopalne).
 9. Szafki depozytowe są monitorowane.
 10. Zamknięcie szafki depozytowej polega na wrzuceniu 2 zł do kasety znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknięciu szafki poprzez przekręcenie kluczykiem i jego wyjęcie.
 11. Po okazaniu kluczyka w kasach lodowiska POPOLO s.c.. klient ma prawo do odebrania paragonu fiskalnego.
 12. Otwarcie szafki depozytowej następuje poprzez włożenie kluczyka i przekręcenie go, w tym momencie szafka zostaje otwarta, a kluczyk zostaje w drzwiczkach.
 13. Za zgubienie kluczyka od szafki depozytowej zostaje pobrana opłata w wysokości 30 zł.
 14. W przypadku, gdy szafka depozytowa pozostaje nieopróżniona z chwilą zamknięcia obiektu, Kierownik Kas lub upoważniony pracownik wraz z pracownikiem ochrony otwierają zamkniętą szafkę i po sporządzeniu protokołu o jej zawartości, przekazują ją osobie upoważnionej.
 15. Odbiór rzeczy przez osobę uprawnioną możliwy jest w godzinach pracy obiektu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru odbioru rzeczy w kasach POPOLO S.C..
 16. POPOLO S.C. nie odpowiada za kradzież rzeczy z szafki depozytowej przez osoby trzecie w przypadku zagubienia kluczyka od szafki depozytowej przez klienta lub pozostawienie niezamkniętej szafki depozytowej.
 17. Obsługa (pracownicy) ma zakaz przyjmowania rzeczy klientów do przechowywania na terenie administrowanym przez POPOLO S.C.
 18. Skorzystanie z przechowania rzeczy w szafkach depozytowych POPOLO S.C. oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
KONTAKT: tel. 729 960 903
adres: ul. Środkowa 183, Białka Tatrzańska
e-mail: popolo.sc@gmail.com
Zapraszamy od 10.00 do 20.00